نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه

شرکت بام بهشت پارسیان با هدف ترغیب مردم به پس انداز، سرمایه گذاری، استفاده بهینه از پول و خلق ثروت و ارزش افزوده و پوشش ریسک در نمایشگاه حضور داشتند. در این نمایشگاه شرکت به معرفی سازوکارهای مناسب سرمایه‌گذاری در کالا و محصولات و توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی پرداختند که توصیه شرکت در بازار تولید مسکن و شهرسازی با توجه به نیاز های اولیه جامعه ایران می باشد.

نمایشگاه بورس بانک بیمه
نمایشگاه بین المللی بورس بانک بیمه
بام بهشت پارسیان در نمایشگاه
بام بهشت پارسیان
بام بهشت پارسیان در نمایشگاه بین المللی
نمایشگاه بین المللی بورس بانک و بیمه
بورس بانک بیمه
سرمایه گذاری